Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/34178/2015/223603/LF-1
ID ve SpSl 227871
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501010011660


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Masarykova univerzita
Identifiakční číslo:
00216224
Poštovní adresa:
Žerotínovo nám. 9
Obec:
Brno
PSČ:
601 77
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno
Tel.:
+420 549493265
K rukám:
Ing. Marek Buriška
       
E-mail:
buriska@med.muni.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.muni.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.muni.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Multifunkční zobrazovací reader pro LF MU
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Brno
Kód NUTS
CZ
Kód NUTS
CZ06
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
CZ064
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového multifunkčního zobrazovacího readeru pro Fyziologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a to včetně seznámení uživatelů s obsluhou, dopravou a instalací v místě plnění.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
3 520 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
38432000-2
 
Další předměty
38434500-1
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
15/05/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle vyhlášky 232/2012 Sb.
Náležitosti dle §1:
a) Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny:
V rámci svého poslání zadavatel, kterým je Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a doplňkovou činnost v oblasti lékařství. Zadavatel potřebuje předmět veřejné zakázky k celkovému zkvalitnění a zefektivnění systému praktické výuky a výzkumu v oblasti humánní fyziologie.

b) Popis předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového multifunkčního zobrazovacího readeru pro Fyziologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a to včetně seznámení uživatelů s obsluhou, dopravou a instalací v místě plnění. Multifunkční zobrazovací reader kombinující rozdílné přístupy - automatickou digitální mikroskopii a konvenční detekci na mikrotitračních destičkách – představuje jedinečný nástroj pro výzkum na buněčné úrovni; přístroj tímto kombinovaným přístupem umožní jednoznačné zkvalitnění výuky, ale také výzkumu, v rámci Fyziologického ústavu.

c) Popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele:
Fyziologický ústav zabezpečuje výuku fyziologie pro všeobecné lékařství, zubní lékařství a nelékařské obory, jejíž součástí jsou i praktická cvičení. Provádění některých praktických úloh výrazně limituje zastarávající nebo nedostupné přístrojové vybavení, některé úlohy nejsou z tohoto důvodu prováděny vůbec. Tato skutečnost se týká všech úloh, kde se využívá spektrofotometrie. Studenti v současné době provádějí úlohu „stanovení koncentrace hemoglobinu v krvi“ na značně zastaralém přístroji. Pro tento přístroj již nejsou dostupné některé náhradní díly, a vzhledem ke stáří přístroje hrozí, že by potřebné činnosti nebylo možné dále zabezpečit. Druhou významnou okolností je skutečnost, že nedostupnost kvalitního readeru, který by navíc umožnoval různé přístupy, neumožnuje provádět náročnější úlohy – z tohoto důvodu doposud zcela opomíjíme praktické úlohy týkající se fyziologie ledvin a některé další praktické úlohy, což je dále neudržitelné. Pořízení nového multifunkčního zobrazovacího readeru tak zásadním způsobem přispěje ke zkvalitnění, zefektivnění a modernizaci výukového procesu na LF MU, který se již v současnosti neobejde bez zapojení nových technologií a bez těchto nových technologií a metod již nelze moderní praktickou výuku posluchačů na LF MU realizovat.
d) Přepokládaný termín splnění VZ:
Zadavatel předpokládání uzavření smlouvy v druhém čtvrtletí roku 2015 se zahájením plnění ihned po podpisu smlouvy s dodáním (dokončením) do 60 dnů od podpisu smlouvy.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/04/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh