Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Číslo jednací ve SpSl MU-ZAK/66603/2015/256694/RMU-1
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011019470


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Masarykova univerzita
Identifiakční číslo:
00216224
Poštovní adresa:
Žerotínovo nám. 9
Obec:
Brno
PSČ:
601 77
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 549493883
K rukám:
Ing. Elena Komjaty
       
E-mail:
komjaty@rect.muni.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.muni.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.muni.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Zajištění úklidových, recepčních a strážních služeb pro areály PdF MU Brno
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. 14 (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Pedagogická fakulta, Poříčí 7, 603 00 Brno
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb, zajištění dodávky hygienických prostředků, zajištění recepčních služeb na vrátnicích, provádění ostrahy včetně nonstop 24 h napojení na pult centrální ochrany (PCO), s možností výjezdu zásahových vozidel ostrahy, a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90910000-9
 
Další předměty
33741100-7
33760000-5
79713000-5
79992000-4
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
02/09/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta je zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky na služby ve smyslu § 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 ZVZ zadávané v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ v otevřeném řízení.
Areál Pedagogické fakulty je tvořen komplexem budov na adrese Poříčí 7, Poříčí 9, Poříčí 31, Poříčí 31a, Vinohrady 100 vše v Brně, kde se denně pohybuje velké množství studentů a zaměstnanců Univerzity. Proto je potřeba zajistit nejen ostrahu objektů Pedagogické fakulty a každodenní pravidelný úklid (společných prostor, učeben a laboratoří, pracoven, šaten, tělocvičen, sprch, toalet, technických místností včetně jejich interiérového vybavení), který pomůže udržet kvalitní zázemí pro tyto osoby, ale také další s tím související činnosti, jako je údržba a čištění koberců, údržba PVC, marmola, keramické dlažby, čištění oken (vč. výškového mytí nejen oken, ale veškerých vnitřních a vnějších prosklených ploch a fasád) apod. Je zcela zřejmé, že vzhledem k rozsahu požadovaných služeb, není možné, aby si je zadavatel zajišťoval svépomocí.
2) Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb, zajištění dodávky hygienických prostředků, zajištění recepčních služeb na vrátnicích, provádění ostrahy včetně nonstop 24 h napojení na pult centrální ochrany (PCO), s možností výjezdu zásahových vozidel ostrahy, a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Místem plnění veřejné zakázky je Jihomoravský kraj, Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, areál Poříčí 7, Poříčí 9, Poříčí 31, Poříčí 31a, Vinohrady 100 v Brně.
Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ, a to na úklid a na ostrahu (zahrnující současně připojení na PCO a recepční služby).
3) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Z povahy předmětu veřejné zakázky je zřejmé, že poskytnutí požadovaných služeb je nutné pro to, aby zadavatele zajistil pro své zaměstnance a studenty odpovídající pracovní a studijní prostředí. K nastíněnému způsobu řešení požadovaných služeb neexistuje žádná přijatelná alternativa. Již dle popisu předmětu veřejné zakázky nelze předpokládat, že by tyto služby byl schopen zajistit zadavatel svépomoci s využitím vnitřních personálních a materiálních zdrojů.
4) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Zadavatel předpokládá, že plnění předmětu veřejné zakázky bude započato v průběhu ledna 2016 v závislosti na termínu ukončení zadávacího řízení. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
Budou upraveny v zadávací dokumentaci.
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
31/07/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Úklid
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem části 1 veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb včetně zajištění dodávky hygienických prostředků, a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
90910000-9
 
Další předměty
90919200-4
90911300-9
33741100-7
33760000-5
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Ostraha
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem části 2 veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb na vrátnicích, provádění ostrahy včetně nonstop 24 h napojení na pult centrální ochrany (PCO), s možností výjezdu zásahových vozidel ostrahy, a s tím souvisejících služeb pro zadavatele v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
79713000-5
 
Další předměty
79992000-4
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------