Formulář 09 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému

Název formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 8119641Toto oznámení je upraveno:
směrnicí 2004/18/ES
směrnicí 2004/17/ES (Veřejné služby)

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL/ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Masarykova univerzita
Identifikační číslo:
Poštovní adresa:
Žerotínovo nám. 9
Obec:
Brno
PSČ:
601 77
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Ekonomicko-správní fakulta
Tel.:
549 49 4808
K rukám:
Jitka Smutná
       
E-mail:
Jitka.Smutna@econ.muni.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele/zadavatele (URL):
http://www.muni.cz
Internetová adresa, na které lze získat dokumenty k zakázce a/nebo další dokumenty (URL):
https://zakazky.muni.cz/vz00000080
Elektronický přístup k informacím (URL):
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE (v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
 
 
I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
(v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
(v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
 
I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ / ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích / zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM/ZADAVATELEM
Standardní tiskařské služby pro ESF MU – 02/2010
II.2) DRUH ZAKÁZKY
II.3) STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY
Tiskařské služby (letáky, plakáty, základní jednoduchá brožura) v rámci dynamického nákupního systému pro standardní tiskařské služby pro projekt CEPS MU (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055) a Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0453) dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
II.4) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
79810000-5
 
Další předměty
 
 
 
 
II.5) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
5079 Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a
Měna:

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:
IV.2) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.2.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem/zadavatelem (je-li to relevantní)
IV.2.2) Předchozí zveřejnění (oznámení o zakázce) obsahující více informací o dynamickém nákupním systému
Číslo oznámení v Úř. věst.: 2010/S 46-068254 ze dne: 06/03/2010 (dd/mm/rrrr)
IV.2.3) Lhůta pro podávání předběžných nabídek na zakázku
Datum: 23/08/2010 (dd/mm/rrrr) Čas: 12:00 (hh:mm)
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky vypracovány
Jiné:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Zadávací lhůta podle §43 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, je zadavatelem stanovena pro předběžnou nabídku po dobu platnosti DNS a pro nabídky podané na veřejné zakázky v DNS v délce 3 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek (nezaměňovat s lhůtou pro podání předběžných nabídek podle tohoto zjednodušeného oznámení).
VI.2) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
Datum: 30/07/2010 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh