Předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce "Služby odpadového hospodářství – MUNI 2020 - 2024"
Datum poslední změny 06.02.2020 13:16:10

Předmětem chystané veřejné zakázky jsou služby související s přebíráním odpadu k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona 183/2001 Sb. o odpadech, osobou oprávněnou ke sběru nebo výkupu odpadů (poskytnutí a rozmístění shromažďovacích prostředků, mobilní svoz, likvidace odpadů, plnění ohlašovacích a evidenčních povinností atp.). Účelem zakázky je zajištění těchto služeb pro celou univerzitu na dobu 4 let. Předpokládaný počátek realizace plnění je druhá polovina roku 2020
Zadavatel se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky rozhodl využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“).

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace