Předběžné tržní konzultace: Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brn
Datum poslední změny 06.04.2021 13:40:39

Vážení,
zadavatel – Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta – připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku „Monitoring kvality ovzduší ve vybraných lokalitách města Brna“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Předmětem Veřejné zakázky je provedení monitoringu ovzduší, zpracování podrobných rozptylových studií a zpracování SEA pro návrh aktualizace akčního plánu pro vytipované území města Brna.
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, (dále jen „ZZVZ“). Cílem předběžné tržní konzultace je zejména seznámit dodavatele s předmětem Veřejné zakázky a s navrhovaným způsobem hodnocení na základě kvalitativních hodnotících kritérií. Rovněž bude možné diskutovat o nastavení zadávacích a technických podmínek i požadavků na kvalifikaci dodavatele.
Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž, ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ. Z jejího průběhu bude pořízen audiozáznam, o čemž budou účastníci předběžné tržní konzultace před jejím zahájením náležitě informováni.
Předběžná tržní konzultace se uskuteční dne 6. 4. 2021 od 13:00 hod. a bude vedena online formou, prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Zájemci o předběžnou tržní konzultaci nechť se přihlásí kontaktní osobě, kterou je Ing. Naďa Voráčová, manažerka veřejných zakázek, e-mail: voracova@rect.muni.cz (nejpozději do 6. 4. 2021 do 12:00 hod.). Zároveň, prosím, nahlaste e-mail, na který Vám má být zaslána pozvánka do Microsoft Teams.
Po skončení předběžné tržní konzultace budou prezentované dokumenty dostupné na profilu zadavatele (https://zakazky.muni.cz/).

PřílohyDoplňující informace
Název Poslední změna
Dotazník 06.04.2021